Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

21
Influence of flash trap profiles on joint properties of friction welded CP-Ti tube to 304L stainless steel tube plate using external tool
C. MAXWELL REJIL, C. SHARAN, S. MUTHUKUMARAN, M. VASUDEVAN
22
Recovery of titanium from undissolved residue (tionite) in titanium oxide industry via NaOH hydrothermal conversion and H2SO4 leaching
Fan-cheng MENG, Tian-yan XUE, Ya-hui LIU, Guo-zhi ZHANG, Tao QI
23
Characterization of discontinuous yielding phenomenon in isothermal compression of TC8 titanium alloy
Ke WANG, Miao-quan LI
24
Hydrogenation reaction of metallic titanium prepared by molten salt electrolysis
Qi-gang WENG, Rui-di LI, Tie-chui YUAN, Yu-sheng SHI, Zi-li QIU, Ming-xiang JIANG, Yue-hui HE
25
Microstructure and interface thermal stability of C/Mo double-coated SiC fiber reinforced γ-TiAl matrix composites
Xian LUO, Chao LI, Yan-qing YANG, Hai-man XU, Xiao-yu LI, Shuai LIU, Peng-tao LI
26
Dynamic spheroidization kinetics behavior of Ti-6.5Al-2Zr-1Mo-1V alloy with lamellar microstructure
Xian-juan DONG, Shi-qiang LU, Hai-zhong ZHENG
27
Bimodal-grained Ti fabricated by high-energy ball milling and spark plasma sintering
Yan LONG, Wen-jing GUO, Ying LI
28
Preparation of micro-nanostructure on titanium implants and its bioactivity
Rui Zhang, Yi Wan , Xing Ai,Teng Wang, Bo Men
29
Dynamic recrystallization behavior of burn resistant titanium alloy Ti-25V-15Cr-0.2Si
Shi-qiang LU, De-lai OUYANG, Xia CUI, Ke-lu WANG
30
Hydrogen absorption characteristics and microstructural evolution of TC21 titanium alloy
Bao-guo YUAN, Yu-bin ZHENG, Yu-jie WANG, Long-qing GONG
31
Deformation behavior of Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr alloy with two initial microstructures during hot working
Jiao LUO, Lian LI, Miao-quan LI
32
Microstructures, mechanical and oxidation behaviors ofC/C composites modified by NiAl alloy
Hua-chan FANG, Peng XIAO, Xiang XIONG, Guang-jun YU
33
Antibacterial activity of nanostructured Ti-45S5 bioglass-Ag composite against Streptococcus mutans and Staphylococcus aureus
K. JURCZYK, M. M. KUBICKA, M. RATAJCZAK, M. U. JURCZYK, K. NIESPODZIANA, D. M. NOWAK, M. GAJECKA, M. JURCZYK
34
Effect of milling time on carbothermic reduction of ilmenite
Min CHEN, Ai-tao TANG, Xuan XIAO
35
Preparation and photoelectric properties of Ho3+-doped titanium dioxide nanowire downconversion photoanode
Yue-ying LI, Hong-shun HAO, Li-jun WANG, Wei-hua GUO, Qing SU, Lei QIN, Wen-yuan GAO, Gui-shan LIU, Zhi-qiang HU
36
Volume change of macropores of titanium foams during sintering
Jian XIAO, Yang YANG, Gui-bao QIU, Yi-long LIAO, Hao CUI, Xue-wei Lü
37
In vitro and in vivo evaluation of effects of Mg-6Zn alloy ontight junction of intestinal epithelial cell
Song YU, Xiao-hu WANG, Yi-gang CHEN, Qi ZHENG, Xiao-nong ZHANG, Chang-li ZHAO, Shao-xiang ZHANG, Jun YAN
38
Friction and wear behaviors of TiCN coating based onelectrical discharge coating
Zhao-yubo ZENG, Hou-qun XIAO, Xiao-hua JIE, Yan-mei ZHANG
39
Influence of magnesium and aluminum salts onhydrolysis of titanyl sulfate solution
Fu-qiangFANG, Ya-huiLIU, Fan-chengMENG, Wei-jingWANG, Tian-yanXUE, TaoQI
40
Effects of nitrogen flux on microstructure and tribological properties of in-situ TiN coatings deposited on TC11 titanium alloy by electrospark deposition
Xiang HONG, Ye-fa TAN, Xiao-long WANG, Hua TAN, Ting XU
232条记录   当前第2/12页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)