Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

641
Mechanical properties and energy absorption properties of aluminum foam-filled square tubes
ZHANG Chun-ji (张春基), FENG Yi(凤 仪), ZHANG Xue-bin(张学斌)
642
Isothermal coarsening of primary particles during rheocasting
GUO Hong-min(郭洪民), LUO Xue-quan(罗学泉), ZHANG Ai-sheng(章爱生), YANG Xiang-jie(杨湘杰)
643
EFFECT OF TRACE MISCHMETAL ON THE MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF 2618 ALUMINIUM ALLOY
Li Wenxian, Wu Xiangping, Cao Biao, Cheng Jaying, Ling Xuefeng
644
KINETICS OF ALUMINUM EXTRACTION WITH DI-2-ETHYLHEXYL PHOSPHORIC ACID
Ma Yun, Zhu Tun
645
THERMODYNAMIC PROPERTIES OF AI-Ce-Mn (or Zn) LIQUID SOLUTIONS
Sun Yunyong ,Du Ting
646
COMPREHENSIVE DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF TAILINGS
Li Zhangda , Zhou Qiulan
647
EFFECTS AND MECHANISMS OF EXTRINSIC STRENGTHENING DURING AGING FOR AL ALLOY 2090+Ce
Chen Zheng , He Ming
648
SiCw/2124A1 COMPOSITE FABRICATED BY POWDER METALLURGY TECHNIQUE
Bi Jing , Ma Zongyi , Lu Yuxiong , Shen Hongwei ,Gao Yinxuan
649
EFFECT OF RARE EARTH ON CONDUCTANCE OF ALUMINUM WIRE
Gao Guozhong, He Weiyong, Chen Jizhin
650
Shot lining of magnesium alloy with hard powders
Y. HARADA, I. FUKUDA
651
Dissimilar friction stir welding between 5052 aluminum alloy and AZ31 magnesium alloy
YAN Yong(鄢 勇), ZHANG Da-tong(张大童), QIU Cheng(邱 诚), ZHANG Wen(张 文)
652
Effects of electromagnetic stirring on microstructure and mechanical properties of super light Mg-Li-Al-Zn alloy
YAO Lei(姚 磊), HAO Hai(郝 海), GU Song-wei(谷松伟), DONG Han-wei(董汉伟), ZHANG Xing-guo(张兴国)
653
Synthesis technology of spinel AlON
WEI Chun-cheng(魏春城), TIAN Gui-shan(田贵山)
654
Removal of iron and aluminum impurities from metallurgical grade-silicon with hydrometallurgical route
YU Zhan-liang(于站良), MA Wen-hui(马文会), DAI Yong-nian(戴永年), YANG Bin(杨  斌),
LIU Da-chun(刘大春), DAI Wei-p
655
Aluminum doping and dielectric properties of silicon carbide by CVD
LI Zhi-min(李智敏), SU Xiao-lei(苏晓磊), LUO Fa(罗  发),
 ZHU Dong-mei(朱冬梅), ZHOU Wan-cheng(周万城)
656
Corrosion behaviors of Cr-Al-N coatings deposited by  reactive magnetron sputtering
DUO Shu-wang(多树旺), ZHU Ming(朱  明), LIU Ting-zhi(刘庭芝),
 LI Zhong-jun(李忠峻), WANG Peng(王  鹏), LI Mei-s
657
Deposition of chromium aluminum nitride coatings by arc ion plating
ZHANG Shu-juan(张淑娟), LI Ming-sheng (李明升), FENG Chang-jie(冯长杰),
LIU Ting-zhi(刘庭芝), DUO Shu-wang(多树旺)
658
Dielectric properties of doped silicon carbide powder by thermal diffusion  
SU Xiao-lei(苏晓磊), LI Zhi-min(李智敏), LUO Fa(罗 发), WANG Xiao-yan(王晓艳),
ZHU Dong-mei(朱冬梅), ZHOU Wan-cheng(周万城)
659
ACTIVATION MECHANISM OF AlCl3 DURING THE LEACHING OF Cu-Ni ORE WITH Fe Cl3
Wu; Wenjian Chen; Zhong Jiang; Hanying Yang; Songqin
660
ALUMINIUM ELECTROLYSIS AT 800~900℃—A NEW APPROACH TO ENERGY SAVINGS
Qiu  Zhuxian ; He  Minghong ; Li  Qingfeng
647条记录   当前第33/33页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)