Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Effect of SnO2 intermediate layer on performance of Ti/SnO2/MnO2 electrode during electrolytic-manganese process
Xin CHEN, Hua-jun GUO, Shu-liang LUO, Zhi-xing WANG, Xin-hai LI
2
Influence of different rolling routes on mechanical anisotropy and formability of commercially pure titanium sheet
Ding-kai LIU, Guang-sheng HUANG, Gui-lin GONG, Guan-gang WANG, Fu-sheng PAN
3
Morphology transformation of primary strip α phase in hot working of two-phase titanium alloy
Xiao-guang FAN, He YANG, Peng-fei GAO, Rui ZUO, Peng-hui LEI, Zhe JI
4
Immobilization of Cd and Pb in soils by polymeric hydroxyl ferric phosphate
Yi-ning YUAN, Li-yuan CHAI, Zhi-hui YANG, Rui-ping WU, Hui LIU, Li-fen LIANG, Wei SHI
5
Mechanical and corrosion properties of Ti-35Nb-7Zr-xHA composites fabricated by spark plasma sintering
Zheng-yuan HE, Lei ZHANG, Wen-rui SHAN, Yu-qin ZHANG, Rong ZHOU, Ye-hua JIANG, Jun TAN
6
Sliding wear characteristics of solid lubricant coating on titanium alloy surface modified by laser texturing and ternary hard coatings
M. PREM ANANTH, R. RAMESH
7
Effect of synthesis parameters on structural and mechanical properties of Ti3Al-Nb-Mo intermetallic compound obtained by powder metallurgy techniques
Biljana DIM?I?, Jelena STA?I?, Jovana RU?I?, Du?an BO?I?
8
Effect of nitrogen ion implantation dose on torsional fretting wear behavior of titanium and its alloy
Zheng-yang LI, Zhen-bing CAI, Yan-ping WU, Min-hao ZHU
9
Effect of combinative addition of Ti and Sr on modification of AA4043 welding wire and mechanical properties of AA6082 welded by TIG welding
Bo WANG, Song-bai XUE, Chao-li MA, Yi-long HAN, Zhong-qiang LIN
10
Recovery of iron from waste ferrous sulphate by co-precipitation and magnetic separation
Wang YU, Ying-lin PENG, Ya-jie ZHENG
11
Coating titanium on carbon steel by in-situ electrochemical reduction of solid TiO2 layer
Zuo-an XIAO, Di-yong TANG, Jin-hang FAN, Wei XIAO, Di-hua WANG
12
Structure and properties of micro-arc calcium phosphate coatings on pure titanium and Ti-40Nb alloy
Yurii SHARKEEV, Ekaterina KOMAROVA, Maria SEDELNIKOVA, Ze-ming SUN, Qi-fang ZHU, Jing ZHANG, Tatiana TOLKACHEVA, Pavel UVARKIN
13
Stitch welding of Ti-6Al-4V titanium alloy by fiber laser
Cui LI, Bin LI, Ze-feng WU, Xiao-yong QI, Bing YE, Ai-hua WANG
14
Production and mechanical properties of nano SiC particle reinforced Ti-6Al-4V matrix composite
G. SIVAKUMAR, V. ANANTHI, S. RAMANATHAN
15
Microstructure and mechanical properties of laser beam welded TC4/TA15 dissimilar joints
Wei-feng XU, Zhen-lin ZHANG
16
Catalytic reduction of SO2 by CO over CeO2-TiO2 mixed oxides
Li ZHANG, Yi-hong QIN, Bai-zhen CHEN, Ya-guang PENG, Han-bing HE, Yi YUAN
17
Hot deformation behavior and microstructural evolution of beta C titanium alloy in β phase field
Xin XU, Li-min DONG, Hong-bo BA, Zhi-qiang ZHANG, Rui YANG
18
Oxidation resistance of Si-coated TZM alloy prepared through combined process of plasma spray and laser surface melting
Jeong-Min KIM, Tae-Hyung HA, Joon-Sik PARK, Hyun-Gil KIM
19
Effects of magnesium and cooling rate on titanium phase transformation for production of TiO2
Yi-jie WANG, Shu-ming WEN, Qi-cheng FENG, Jian LIU, Wei-cheng REN
20
Characterization and photoelectrochemical performance of Zn-doped TiO2 films by sol-gel method
Li-ying QIAO, Feng-yu XIE, Ming-hui XIE, Cai-hua GONG, Wei-lang WANG, Jia-cheng GAO
232条记录   当前第1/12页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)