Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Synthesis of NiMoO4 nanoparticles by sol-gel method and their structural, morphological, optical, magnetic and photocatlytic properties
V. UMAPATHY,, P. NEERAJA, A. MANIKANDAN, P. RAMU
2
Oxidation behavior and mechanism of porous nickel-based alloy between 850 and 1000 °C
Yan WANG, Yong LIU, Hui-ping TANG, Wei-jie LI, Chao HAN
3
Scope for improved properties of dissimilar joints of ferrous and non-ferrous metals
Gopinath THIRUNAVUKARASU, Subrata CHATTERJEE, Sukumar KUNDU
4
Enhanced cycling stability of La modified LiNi0.8-xCo0.1Mn0.1LaxO2 for Li-ion battery
Ming-xia DONG, Xiang-qun LI, Zhi-xing WANG, Xin-hai LI, Hua-jun GUO, Zhen-jun HUANG
5
Corrosion behavior of novel Cu-Ni-Al-Si alloy with super-high strength in 3.5% NaCl solution
Jia-jun ZHU, San-hua LI, Lei-nuo SHEN, Wu-lin YANG, Zhou LI
6
Effect of Ce content on mechanical properties of Ce/Cr coated open-cell Ni-Cr-Fe alloy foams
Qiu PANG, Zhi-li HU, Guo-rong WANG
7
Role of milling time and Ni content on dehydrogenation behavior of MgH2/Ni composite
Li-shuai XIE, Jin-shan LI, Tie-bang ZHANG, Hong-chao KOU
8
Effect of filler metal on microstructure and mechanical properties of manganese-aluminum bronze repair welds
M. R. MIRZADEH RAHNI, B. BEIDOKHTI, M. HADDAD-SABZEVAR
9
Recovery of valuable metals from spent lithium ion batteries by smelting reduction process based on FeO-SiO2-Al2O3 slag system
Guo-xing REN, Song-wen XIAO, Mei-qiu XIE, Bing PAN, Jian CHEN, Feng-gang WANG, Xing XIA
10
Effect of nickel phosphide nanoparticles crystallization on hydrogen evolution reaction catalytic performance
Ya-qiong CHEN, Jin-feng ZHANG, Lei WAN, Wen-bin HU, Lei LIU, Cheng ZHONG, Yi-da DENG
11
Extraction of molybdenum and nickel from roasted Ni-Mo ore by hydrochloric acid leaching, sulphation roasting and water leaching
Peng-fei XIAN, Sheng-fan ZHOU, Ming-yu WANG, Xue-wen WANG, Bian-fang CHEN
12
Compressive properties and energy absorption characteristics of open-cell nickel foams
Su-feng FAN, Tao ZHANG, Kun YU, Hong-jie FANG, Han-qing XIONG, Yi-long DAI, Jia-ji MA, Da-yue JIANG, Hua-long ZHU
13
Facile synthesis of porous LiNiVO4 powder as high-voltage cathode material for lithium-ion batteries
Mu-lan QIN, Wan-min LIU, Shu-quan LIANG, An-qiang PAN
14
Synthesis of nickel aluminate nanoceramic compound from aluminum and nickel carbonate by mechanical alloying with subsequent annealing
M. JAVANMARDI, R. EMADI, H. ASHRAFI
15
Microstructual evolution and stability of second generation single crystal nickel-based superalloy DD5
Ren-jie CUI, Zhao-hui HUANG
16
Microstructural investigation and castability anticipation in modern Ti/Al/Nb-containing nickel-based superalloys
Homam NAFFAKH-MOOSAVY
17
Oxidation behavior of RE-modified nickel-based superalloy between 950 °C and 1150 °C in air
Long-fei LIU, Shu-sen WU, Yang CHEN, Shu-lin Lü
18
In situ investigation of atmospheric corrosion behavior of PCB-ENIG under adsorbed thin electrolyte layer
Pan YI, Kui XIAO, Kang-kang DING, Gang LI, Chao-fang DONG, Xiao-gang LI
19
Identification of constitutive model parameters for nickel aluminum bronze in machining
Zhong-tao FU, Wen-yu YANG, Si-qi ZENG, Bu-peng GUO, Shu-bing HU
20
Solvent extraction and separation of copper from base metals usingbifunctional ionic liquid from sulfate medium
Niharbala Devi
160条记录   当前第1/9页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)