Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Enhanced corrosion performance of magnesium phosphate conversion coating on AZ31 magnesium alloy
Nguyen Van PHUONG, Manoj GUPTA, Sungmo MOON
2
In vitro corrosion resistance and antibacterial properties of layer-by-layer assembled chitosan/poly-L-glutamic acid coating on AZ31 magnesium alloys
Lan-yue CUI, Ji XU, Na LU, Rong-chang ZENG, Yu-hong ZOU, Shuo-qi LI, Fen ZHANG
3
Microstructure characteristics and liquation behavior of fiber laser welded joints of Mg-5Zn-1Mn-0.6Sn alloy sheets
Qing-yuan SHE, Hong-ge YAN, Ji-hua CHEN, Bin SU, Zhao-hui YU, Chao CHEN, Wei-jun XIA
4
Machining characteristics of fine grained AZ91 Mg alloy processed by friction stir processing
G. V. V. SURYA KIRAN, K. HARI KRISHNA, Sk. SAMEER, M. BHARGAVI, B. SANTOSH KUMAR, G. MOHANA RAO, Y. NAIDUBABU, RAVIKUMAR DUMPALA, B. RATNA SUNIL
5
Effect of Dy addition on microstructure and mechanical properties of Mg-4Y-3Nd-0.4Zr alloy
Hong-hui LIU, Zhi-liang NING, Jun-ying YI, Qian MA, Hai-chao SUN, Yong-jiang HUANG, Jian-fei SUN
6
Role of milling time and Ni content on dehydrogenation behavior of MgH2/Ni composite
Li-shuai XIE, Jin-shan LI, Tie-bang ZHANG, Hong-chao KOU
7
Application of Ce-V/ sol-gel composite coating for corrosion protection of AM60B magnesium alloy
S. NEZAMDOUST, D. SEIFZADEH
8
Tensile, compressive and wear behaviour of self-lubricating sintered magnesium based composites
P. NARAYANASAMY, N. SELVAKUMAR
9
Flexible die drawing of magnesium alloy sheet by superimposing ultrasonic vibration
Miao-yan CAO, Jian-chao LI, Ya-ning YUAN, Chang-cai ZHAO
10
Viscous warm pressure bulging process of AZ31B magnesium alloy with different ellipticity dies
Tie-jun GAO, Qing LIU, Wen-zhuo ZHANG
11
Effects of extrusion and heat treatments on microstructure and mechanical properties of Mg-8Zn-1Al-0.5Cu-0.5Mn alloy
Shao-zhen ZHU, Tian-jiao LUO, Ting-an ZHANG, Yun-teng LIU, Yuan-sheng YANG
12
Fabrication and performance evaluation of dissimilar magnesium-aluminium alloy multi-seam friction stir clad joints
A. K. LAKSHMINARAYANAN; V. E. ANNAMALAI
13
Reductive kinetics of Panzhihua ilmenite with hydrogen
Chang-yuan LU, Xing-li ZOU, Xiong-gang LU, Xue-liang XIE, Kai ZHENG, Wei XIAO, Hong-wei CHENG, Guang-shi LI
14
Electrodeposition and corrosion resistance of Ni-P-TiN composite coating on AZ91D magnesium alloy
Ya-ru ZHOU, Shan ZHANG, Lin-lin NIE, Ze-jie ZHU, Jian-qing ZHANG, Fa-he CAO, Jun-xi ZHANG
15
High-temperature glassy-ceramic sealants SiO2-Al2O3-BaO-MgO and SiO2-Al2O3-ZrO2-CaO-Na2O for solid oxide electrochemical devices
S. Qi, N. M. Porotnikova, M. V. Ananyev, A. V. Kuzmin, V. A. Eremin, A. A. Pankratov, N. G. Molchanova, O. G. Reznitskikh, A. S. Farlenkov, E. G. Vovkotrub, Yu. P. Zaikov
16
Effect of flow velocity on corrosion behavior of AZ91D magnesium alloy at elbow of loop system
Jing TIAN, Hua-liang HUANG, Zhi-quan PAN, Hong ZHOU
17
Dynamic tensile behaviors of AZ31B magnesium alloy processed by twin-roll casting and sequential hot rolling
Ping ZHOU, Elmar BEEH, Meng WANG, Horst E. FRIEDRICH
18
Effect of magnesium on dispersoid strengthening of Al-Mn-Mg-Si (3xxx) alloys
Zhen LI, Zhan ZHANG, X-Grant CHEN
19
Two-step sintering of magnesium aluminate spinels and their corrosion in Na3AlF6-AlF3-CaF2-Al2O3 bath
Jian-hua LIU, Xiao-jun Lü, Jie LI, Ling-yun HU, Liang-xing JIANG
20
Fatigue behavior of AZ31B magnesium alloy electron beam welded joint based on infrared thermography
Hong-wei YANG, Ze-qin CUI, Wen-xian WANG, Bing-she XU, Hai-ying XU
533条记录   当前第1/27页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)